Syarat Penggunaan

Terakhir disemak semula: 2022-07-01

Perjanjian kepada terma

Sila semak terma dan syarat penggunaan dengan teliti sebelum menggunakan SaveF.CC.Dokumen ini menyatakan terma dan syarat ("terma") yang mana savef.cc ("kami" atau "kami") akan memberikan perkhidmatan kepada anda di laman webnya, termasuk, tanpa batasan, laman web yang disenaraikan di atas (secara kolektif, "laman web"").Terma ini merupakan perjanjian kontrak antara anda dan kami.Dengan melawat, mengakses, menggunakan, dan/atau menyertai (secara kolektif "menggunakan") Laman Web, anda menyatakan pemahaman dan penerimaan terma -terma ini.Seperti yang digunakan dalam dokumen ini, istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada anda, mana -mana entiti yang anda wakili, wakil, pengganti, penerima dan sekutu anda, dan mana -mana peranti anda atau mereka.Jika anda tidak bersetuju dengan semua Syarat Penggunaan ini, maka anda dilarang secara nyata daripada menggunakan Laman ini dan anda mesti berhenti menggunakan Laman Web.

Maklumat yang diberikan di Laman ini tidak dimaksudkan untuk diedarkan atau digunakan oleh mana -mana orang atau entiti di mana -mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang -undang atau peraturan atau yang akan menundukkan kita kepada apa -apa keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut.Sehubungan itu, orang -orang yang memilih untuk mengakses laman web ini dari lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang -undang tempatan, jika dan setakat undang -undang tempatan terpakai.

Gunakan lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan-bahan di laman web untuk tontonan sementara, bukan komersial sahaja.Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan tajuk, dan di bawah lesen ini anda bersetuju untuk tidak:

  • Sistematik mengambil data atau kandungan lain dari Laman untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
  • Demilkan, mencemarkan, atau membahayakan, pada pendapat kami, kami dan/atau Laman.
  • Gunakan apa -apa maklumat yang diperoleh dari Laman ini untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau membahayakan orang lain.
  • Terlibat dalam pembingkaian atau menghubungkan ke laman web yang tidak dibenarkan.
  • Mengganggu, mengganggu, atau membuat beban yang tidak wajar di laman web atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Laman.
  • Salin atau menyesuaikan perisian tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript, atau kod lain.
  • Mengurangkan, menguraikan, membongkar, atau membalikkan jurutera mana -mana perisian yang terdiri daripada atau dengan cara apa pun yang membuat sebahagian daripada laman web ini.
  • Gunakan Laman ini sebagai sebahagian daripada usaha untuk bersaing dengan kami atau menggunakan Laman ini dan/atau Kandungan untuk sebarang usaha yang menjana pendapatan atau perusahaan komersial.
Istilah dan penamatan

Syarat Penggunaan ini akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman ini.Tanpa mengehadkan mana -mana peruntukan Terma Penggunaan ini, kami berhak untuk, mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa notis atau liabiliti, menafikan akses dan penggunaan Laman (termasuk menyekat alamat IP tertentu), kepada mana -mana orang atas sebab apa pun atauTidak ada sebab, termasuk tanpa batasan untuk melanggar sebarang perwakilan, jaminan, atau perjanjian yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini atau mana -mana undang -undang atau peraturan yang berkenaan.Kami boleh menamatkan penggunaan atau penyertaan anda di Laman ini atau memadam sebarang kandungan atau maklumat yang anda hantar pada bila -bila masa, tanpa amaran, mengikut budi bicara kami.

Pengiklan

Kami membenarkan pengiklan memaparkan iklan dan maklumat lain di kawasan tertentu di laman web ini, seperti iklan bar sisi atau iklan spanduk.Jika anda seorang pengiklan, anda akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang iklan yang anda letakkan di Laman ini dan sebarang perkhidmatan yang disediakan di Laman atau Produk yang dijual melalui iklan tersebut.Selanjutnya, sebagai pengiklan, anda menjamin dan mewakili bahawa anda mempunyai semua hak dan kuasa untuk meletakkan iklan di Laman ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak harta intelek, hak publisiti, dan hak kontrak.Kami hanya menyediakan ruang untuk meletakkan iklan tersebut, dan kami tidak mempunyai hubungan lain dengan pengiklan.

Penafian

Laman ini disediakan berdasarkan asas dan yang tersedia. Anda bersetuju bahawa penggunaan laman web dan perkhidmatan kami akan berada dalam risiko tunggal anda. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menafikan semua jaminan, nyata atau tersirat, berkaitan dengan Laman dan penggunaannya, termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat kebolehdagangan, kecergasan untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran. Kami tidak membuat jaminan atau perwakilan mengenai ketepatan atau kesempurnaan kandungan Laman atau kandungan mana -mana laman web yang dihubungkan ke Laman dan kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang (1) kesilapan, kesilapan, atau ketidaktepatan kandungan dan bahan, ((((( 2) Kecederaan peribadi atau kerosakan harta benda, apa -apa sifat, akibat akses dan penggunaan laman web anda, (3) sebarang akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan pelayan selamat kami dan/atau mana -mana dan semua maklumat peribadi dan/atau maklumat kewangan Disimpan di dalamnya, (4) sebarang gangguan atau pemberhentian penghantaran ke atau dari tapak, (5) sebarang pepijat, virus, kuda trojan, atau sebagainya yang boleh dihantar ke atau melalui tapak oleh mana -mana pihak ketiga, dan/atau ( 6) Sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam apa -apa kandungan dan bahan atau untuk apa -apa kehilangan atau kerosakan apa -apa jenis yang ditanggung akibat daripada penggunaan apa -apa Kandungan yang diposkan, dihantar, atau disediakan melalui Laman. Kami tidak menjamin, mengesahkan, menjamin, atau bertanggungjawab untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang diiklankan atau ditawarkan oleh pihak ketiga melalui Laman ini, mana -mana laman web hyperlinked, atau mana -mana laman web atau aplikasi mudah alih yang dipaparkan di mana -mana spanduk atau pengiklanan lain, dan kami tidak akan Jadilah pihak kepada atau dengan cara apa-apa yang bertanggungjawab untuk memantau sebarang transaksi antara anda dan mana-mana pembekal produk atau perkhidmatan pihak ketiga. Seperti pembelian produk atau perkhidmatan melalui mana -mana medium atau di mana -mana persekitaran, anda harus menggunakan penghakiman terbaik dan berhati -hati dengan latihan yang sesuai.

Batasan liabiliti

Sekiranya tidak, kami atau pengarah, pekerja, atau ejen kami bertanggungjawab kepada anda atau mana -mana pihak ketiga untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, berbangkit, teladan, sampingan, khusus, atau menghukum, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan data,Atau kerosakan lain yang timbul daripada penggunaan laman web anda, walaupun kami telah dinasihatkan kemungkinan kerosakan tersebut.

Ganti rugi dan pelepasan

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami dan memegang kami tidak berbahaya dari mana-mana dan semua ganti rugi dan tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan laman web anda dan/atau dari pelanggaran terma-terma ini.

Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan salah satu daripada pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga, anda dengan ini melepaskan kami, pegawai, pekerja, ejen dan pengganti-dalam-kanan dari tuntutan, tuntutan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit)atau sifat, yang diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disangka, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dengan apa -apa cara yang berkaitan dengan pertikaian dan/atau Laman Web tersebut.