Syarat Penggunaan

Semakan Terakhir: 2022-07-01

PERJANJIAN TERMA

Sila semak terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan savef.cc. Dokumen ini menyatakan terma dan syarat ("Syarat") di mana savef.cc ("kami" atau "kami") akan menyediakan perkhidmatan kepada anda di tapak webnya, termasuk, tanpa had, tapak web yang disenaraikan di atas (secara kolektif, "Laman Web "). Terma ini membentuk perjanjian kontrak antara anda dan kami. Dengan melawati, mengakses, menggunakan dan/atau menyertai (secara kolektif "menggunakan") Laman Web, anda menyatakan pemahaman dan penerimaan anda terhadap Syarat ini. Seperti yang digunakan dalam dokumen ini, istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada anda, mana-mana entiti yang anda wakili, wakil anda atau wakilnya, pengganti, penerima serah hak dan ahli gabungan, dan mana-mana peranti anda atau mereka. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, MAKA ANDA DILARANG SECARA JELAS MENGGUNAKAN LAMAN INI DAN ANDA MESTI BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN WEB.

Maklumat yang diberikan di Laman ini tidak bertujuan untuk pengedaran kepada atau digunakan oleh mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menyebabkan kami tertakluk kepada sebarang keperluan pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut . Sehubungan itu, mereka yang memilih untuk mengakses Tapak dari lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pematuhan undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan terpakai.

GUNAKAN LESEN

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di Laman Web untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda bersetuju untuk tidak:

  • Dapatkan semula data atau kandungan lain secara sistematik daripada Tapak untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, penyusunan, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada kami.
  • Memperlekehkan, memburukkan, atau sebaliknya membahayakan, pada pendapat kami, kami dan/atau Laman ini.
  • Gunakan apa-apa maklumat yang diperoleh daripada Tapak untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau membahayakan orang lain.
  • Terlibat dalam pembingkaian yang tidak dibenarkan atau memaut ke Tapak.
  • Mengganggu, mengganggu, atau mencipta beban yang tidak wajar pada Tapak atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Tapak.
  • Salin atau sesuaikan perisian Tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada Flash, PHP, HTML, JavaScript atau kod lain.
  • Mentafsir, menyahkompilasi, menyahhimpun, atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terdiri atau dalam apa-apa cara membentuk sebahagian daripada Tapak ini.
  • Gunakan Tapak sebagai sebahagian daripada sebarang usaha untuk bersaing dengan kami atau sebaliknya menggunakan Tapak dan/atau Kandungan untuk sebarang usaha menjana pendapatan atau perusahaan komersial.
TEMPOH DAN PENAMATAN

Terma Penggunaan ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman ini. TANPA MENGHADKAN MANA-MANA ​​PERUNTUKAN LAIN TERMA PENGGUNAAN INI, KAMI MELIHARA HAK UNTUK, MENURUT BUDI BICARA KAMI DAN TANPA NOTIS ATAU LIABILITI, MENAFIKAN AKSES KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI (TERMASUK MENYEKAT ALAMAT IP TERTENTU), KEPADA MANA-MANA ​​ORANG UNTUK MANA-MANA ​​ORANG TANPA SEBAB, TERMASUK TANPA HAD UNTUK MELANGGAR SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI ATAU PERJANJIAN YANG TERKANDUNG DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU MANA-MANA ​​UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERKENAAN. KAMI BOLEH MENAMATKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DALAM LAMAN INI ATAU MEMADAMKAN SEBARANG KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA SIAPKAN PADA BILA-BILA MASA, TANPA AMARAN, MENGIKUT BUDI BICARA KAMI.

PENGIKLIR

Kami membenarkan pengiklan untuk memaparkan iklan mereka dan maklumat lain di kawasan tertentu Tapak, seperti iklan bar sisi atau iklan sepanduk. Jika anda seorang pengiklan, anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang iklan yang anda letakkan di Laman dan sebarang perkhidmatan yang disediakan di Laman atau produk yang dijual melalui iklan tersebut. Selanjutnya, sebagai pengiklan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda memiliki semua hak dan kuasa untuk meletakkan iklan di Laman, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak harta intelek, hak publisiti, dan hak kontrak. Kami hanya menyediakan ruang untuk meletakkan iklan sedemikian, dan kami tidak mempunyai hubungan lain dengan pengiklan.

PENAFIAN

LAMAN INI DISEDIAKAN SECARA SEADANYA DAN SEADANYA. ANDA BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI DAN PERKHIDMATAN KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SAMPAI SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN INI DAN PENGGUNAANNYA, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN DAN KEBAYARAN UNTUK SATU. KAMI TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KEJADIAN ATAU KELENGKAPAN KANDUNGAN LAMAN ATAU KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KE LAMAN DAN KAMI AKAN TIADA TANGGUNGJAWAB ATAU TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG (1) KESILAPAN, KESILAPAN, KESILAPAN, 2) KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA HARTA, APA PUN SIFAT APA PUN, AKIBAT AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI, (3) SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELLAYANG SELAMAT KAMI DAN/ATAU SEBARANG DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU KEWANGAN DISIMPAN DI DALAM, (4) SEBARANG GANGGUAN ATAU PENGHENTIAN PENGHANTARAN KE ATAU DARI LAMAN, (5) SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, KUDA TROJAN ATAU SEBAGAINYA YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN INI OLEH MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA (DAN/ATAU). 6) SEBARANG KESILAPAN ATAU PENINGKATAN DALAM MANA-MANA ​​KANDUNGAN DAN BAHAN ATAU UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN SEBARANG JENIS YANG DITANGGUNG AKIBAT PENGGUNAAN MANA-MANA ​​KANDUNGAN YANG DIPOS, DIHANTAR, ATAU SEBANYAKNYA DISEDIAKAN MELALUI LAMAN ITU. KAMI TIDAK MENJAMIN, MENGESAHKAN, MENJAMIN ATAU MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB UNTUK MANA-MANA ​​PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIIKLANKAN ATAU DITAWARKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI LAMAN INI, MANA-MANA ​​LAMAN WEB TERHIPERPAUT, ATAU MANA-MANA ​​LAMAN WEB ATAU PERMOHONAN IKLAN MUDAH ALIH YANG TIDAK LAIN. MENJADI PIHAK KEPADA ATAU DALAM APA PUN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMANTAU SEBARANG TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN MANA-MANA ​​PENYEDIA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. SEPERTI DENGAN PEMBELIAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN MELALUI MANA-MANA ​​MEDIUM ATAU DALAM MANA-MANA ​​PERSEKITARAN, ANDA HENDAKLAH MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN YANG TERBAIK DAN BERHATI-HATI DI MANA YANG SESUAI.

Had Liabiliti

KAMI ATAU PENGARAH, PEKERJA ATAU EJEN KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA ATAS MANA-MANA ​​LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, AKIBAT, TEladan, SAMPINGAN, KHAS, ATAU KEROSAKAN PUNITIF, TERMASUK, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU KEROSAKAN LAIN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI, WALAUPUN KAMI TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

INDEMNIFIKASI DAN PELEPASAN

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang dan semua kerosakan dan tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web anda dan/atau daripada pelanggaran Syarat ini.

Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan salah satu pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga, anda dengan ini membebaskan kami, pegawai, pekerja, ejen dan pengganti kanan kami daripada tuntutan, tuntutan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) daripada setiap jenis. atau sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian tersebut dan/atau Laman Web.