Podmienky používania

Posledná úprava: 2022-07-01

DOHODA S PODMIENKAMI

Pred použitím savef.cc si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. V tomto dokumente sú uvedené zmluvné podmienky („Podmienky“), na základe ktorých vám savef.cc („my“ alebo „nás“) bude poskytovať služby na svojich webových lokalitách, vrátane, bez obmedzenia, vyššie uvedených webových lokalít (spoločne nazývaných „webová lokalita "). Tieto Podmienky predstavujú zmluvnú dohodu medzi vami a nami. Návštevou, prístupom, používaním a/alebo pripojením (spoločne „používaním“) webovej stránky vyjadrujete svoje pochopenie a súhlas s týmito Podmienkami. V tomto dokumente sa výrazy „vy“ alebo „vaše“ vzťahujú na vás, na akýkoľvek subjekt, ktorý zastupujete, na vašich zástupcov alebo ich zástupcov, nástupcov, postupníkov a pridružených spoločností a na akékoľvek vaše alebo ich zariadenia. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM JE VÁM VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVANIA STRÁNKY A MUSÍTE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ STRÁNKU.

Informácie uvedené na Stránke nie sú určené na distribúciu alebo použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobovali akejkoľvek registračnej požiadavke v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. . V súlade s tým tie osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

POUŽÍVAŤ LICENCIU

Povolenie je udelené na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webovej stránke len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie súhlasíte, že nebudete:

  • Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo stránky na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez nášho písomného povolenia.
  • Znevažovať, pošpiniť alebo inak poškodiť, podľa nášho názoru, nás a/alebo Stránku.
  • Použiť akékoľvek informácie získané zo stránky na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
  • Zapojiť sa do neoprávneného rámcovania alebo odkazovania na Stránku.
  • Zasahovať, narúšať alebo nadmerne zaťažovať Stránku alebo siete alebo služby pripojené k Stránke.
  • Kopírujte alebo upravujte softvér stránky, vrátane, ale nie výlučne, Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
  • Dešifrujte, dekompilujte, rozložte alebo spätne analyzujte akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť stránky.
  • Používajte Stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať nám alebo inak používať Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.
DOBA TRVANIA A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP NA STRÁNKU A POUŽÍVANIE STRÁNKY (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRES), AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO OSOBE BEZ DÔVODU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVU OBSAŽENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI, KEDYKOĽVEK, BEZ UPOZORNENIA, NA ZÁKLADE NAŠEHO UVÁŽENIA.

INZERENTI

Inzerentom umožňujeme zobrazovať svoje reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach Stránky, ako sú reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Ak ste inzerent, preberáte plnú zodpovednosť za všetky reklamy, ktoré umiestnite na Stránku a za akékoľvek služby poskytované na Stránke alebo za produkty predávané prostredníctvom týchto reklám. Ďalej ako inzerent zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte všetky práva a oprávnenie na umiestňovanie reklám na stránku, vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, práv na publicitu a zmluvných práv. Jednoducho poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

zrieknutie sa zodpovednosti

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ TAK, AKO JE A AKO JE DOSTUPNÁ. SÚHLASÍTE, ŽE STRÁNKU A NAŠE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, V SÚVISLOSTI S STRÁNKOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM JEJ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA A SLUŽBY POZNÁMKY NA FR. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH S STRÁNKOU A NEBERIEME NA VÁS ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, ZÁVADY, ZÁVAHY 2) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A POUŽÍVANIA STRÁNKY, (3) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ ULOŽENÉ V NICH, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO Z NÍ, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽE BYŤ PRENÁŠANÉ NA STRÁNKU ALEBO CEZ STRÁNKU AKÚKOĽVEK/TRETIA STRANA, 6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO CHYBY ALEBO CHYBY V AKÉKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Nezaručujeme, neschvaľujeme, nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za akýkoľvek produkt alebo službu inzerovanú alebo ponúkané treťou stranou prostredníctvom stránky, akýchkoľvek hypertextových webových stránok alebo akejkoľvek webovej stránky alebo mobilnej aplikácie uvedenej v akejkoľvek banneri alebo inej reklame a my nebudeme BUĎTE STRANA ALEBO BUĎTE Akýmkoľvek spôsobom ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAŤ OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.

Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDEME ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAMY, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY VRÁTANE VRÁTANE ŠKODY LOSTLO ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, AJ KEĎ NÁM BOLI UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD.

ODŠKODNENIE A PREPUSTENIE

Týmto súhlasíte s tým, že nás odškodníte a ochránite pred akýmikoľvek škodami a nárokmi a výdavkami tretích strán, vrátane poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vzniknú z vášho používania webovej stránky a/alebo z vášho porušenia týchto podmienok.

V prípade, že budete mať spor s jedným alebo viacerými inými používateľmi alebo akoukoľvek treťou stranou, týmto nás, našich úradníkov, zamestnancov, agentov a právnych nástupcov oslobodzujete od nárokov, požiadaviek a škôd (skutočných a následných) akéhokoľvek druhu. alebo povaha, známa a neznáma, podozrivá a netušená, zverejnená a nezverejnená, vyplývajúca z takýchto sporov a/alebo webovej stránky alebo s nimi akokoľvek súvisiaca.