Villkor

Senast reviderad: 2022-07-01

SAMTAL TILL VILLKOR

Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du använder savef.cc. Detta dokument anger villkoren ("Villkoren") enligt vilka savef.cc ("vi" eller "oss") kommer att tillhandahålla tjänster till dig på sina webbplatser, inklusive, utan begränsning, ovan angivna webbplatser (tillsammans "Webbplatsen" "). Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och oss. Genom att besöka, få åtkomst till, använda och/eller gå med (tillsammans "använda") webbplatsen uttrycker du din förståelse och acceptans av dessa villkor. Som de används i det här dokumentet syftar termerna "du" eller "din" på dig, alla enheter du representerar, dina eller dess representanter, efterträdare, överlåtelser och dotterbolag, och någon av dina eller deras enheter. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDA WEBBPLATS.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. . Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

ANVÄND LICENS

Tillåtelse ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på webbplatsen endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens samtycker du till att inte:

  • Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
  • Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
  • Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
  • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
  • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.
  • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
  • Dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
  • Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande strävan eller kommersiellt företag.
TID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSSONER FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

VARNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARE, OCH PARTICULERING FÖR SÄLJARE EMENT. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGON (1) FEL, ELLER MISTISKA FEL, OCH (1) FEL. 2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( 6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPFÖRS SOM EN RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM LAPTAS UPP, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GARANTERAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBILANNONS. VI KOMMER INTE VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENT ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

ERSÄTTNING OCH UTSLÄPP

Du samtycker härmed till att hålla oss skadeslösa och hålla oss skadeslösa från alla skador och tredje parts anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från din användning av webbplatsen och/eller från ditt brott mot dessa villkor.

I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare eller någon tredje part, befriar du härmed oss, våra tjänstemän, anställda, agenter och efterträdare från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdrelaterade) av alla slag eller natur, känd och okänd, misstänkt och oanade, avslöjad och okänd, som härrör från eller på något sätt relaterad till sådana tvister och/eller webbplatsen.